Allmänna villkor för Skördetid

Senast uppdaterad: 2021-02-01

1. BAKGRUND

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig och Skördetid, (nedan benämnd ”Skördetid”, ”Vi” och/eller ”Oss”) vid användande av samtliga tjänster som vi tillhandahåller via den webbaserade applikationen (”Applikationen”). Skördetid tillhandahåller, genom Applikationen, en marknadsplats för förmedling av kontakt mellan personer som önskar hyra ut maskintjänster (”Uthyrare”) och personer som önskar hyra sådana maskintjänster (”Hyrestagare”) Maskintjänster syftar till jordbruksutrustning med tillhörande förare som utför arbetet (ovan beskrivning benämns nedan som ”Tjänsten”). Uthyrare och Hyrestagare benämns gemensamt som ”Användare”, ”Du” och/eller ”Dig”.

1.2 Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för Dig som Användare och vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Skördetid, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Användaren. Skördetid är inte i något fall part i avtalsförbindelse mellan Uthyrare och Hyrestagare, utan fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan Användare.

1.3 Observera att Villkoren utgör fullständig reglering av alla frågor som Villkoren berör. Skördetid förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera Villkoren. Uppdateringar meddelas Användare via meddelande i Applikationen eller via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering.

2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN OCH REGISTRERING

2.1 Skördetid erbjuder Användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. Genom att registrera dig som Användare i Applikationen och använda Tjänsten, bekräftar Du att Du har läst och accepterar Villkoren.

2.2 Användare registrerar sig för Tjänsten i Applikationen genom att identifiera sig med personuppgifter och därmed godkänna Villkoren. Användare ansvarar själv för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och uppdaterade samt att dessa uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Användare kan kontrollera och uppdatera sina användaruppgifter i Applikationen under fliken ”Profil”.

2.3 Skördetid förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av Tjänsten, eller Användares underlåtenhet att följa Villkoren, kontrollera Användarens eventuella korrespondens med andra Användare via Applikationen samt att säga upp Användarens medlemskap med omedelbar verkan.

3. ANNONSERING

3.1 Annonsering via Tjänsten får endast ske av fysiska och juridiska personer som är behöriga att ingå avtal enligt vad som anges i dessa Villkor.

3.2 Annonsering skall ske på svenska, danska, norska eller engelska.

3.3 Endast en maskintjänst per annons och en endast en annons per maskintjänst är tillåten.

3.4 Uthyraren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annons som publiceras i Applikationen är korrekta, aktuella, fullständiga och inte strider mot gällande lagar eller regler.

3.5 Annonsen skall placeras av Uthyraren i bäst lämpad kategori i Tjänsten. Det är inte tillåtet att placera samma annons i flera kategorier.

3.6 Rubriken och annonstexten skall tydligt beskriva ifrågavarande maskintjänst, endast sökord godkänns således inte. Inga externa länkar får förekomma i annonsen.

3.7 Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Skördetid förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Skördetid är att bedöma som felaktiga och/eller orealistiska. Slumpmässiga kontroller, eller kontroller initierade av anmälningar från Användare, av annonser genomförs fortlöpande av Skördetid.

3.8 Annonsering via Tjänsten skall vara etiskt korrekt. Det är således inte tillåtet att lägga upp annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer innehållandes till exempel, men ej begränsat till, pornografiska eller politiska budskap, prostitution, alkohol, narkotika, tobak, läkemedel, vapen etc.

3.9 Användaren ansvarar själv för att villkoren i detta Avsnitt 3 inte överträds vid annonsering.

3.10 Skördetid förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar eller justeringar av annonsen som Skördetid anser krävs för att uppfylla dessa Villkor. Sådana ändringar kan, men behöver inte, meddelas Användare.

3.11 Skördetid äger rätt att fritt neka, radera eller avbryta publicering av annonser, även på andra grunder än ovan angivna.

4. HYRESVILLKOR

4.1 Uthyraren ansvarar för att tjänsten som hyrs ut annonseras på ett korrekt sätt som återspeglar tjänstens verkliga skick och användningsområden. Uthyraren ansvarar vidare för att tjänsten utförs på överenskommen tid.

4.2 Uthyrare ansvarar för att hålla maskintjänsten samt eventuell kringutrustning därtill försäkrat. Uthyraren ansvarar vidare för att, när så krävs, inhämta godkännande från sitt försäkringsbolag för att hyra ut Tjänsten.

4.3 Uthyraren ansvarar för betalning av skatt och andra avgifter som kan uppstå vid uthyrning. Det åligger Uthyraren själv att ta reda på vilka skatteregler som är tillämpliga vid uthyrning av olika hyresobjekt.

4.4 Avbokningsvillkor bestäms i enlighet med Uthyrares och Hyrestagares inbördes överenskommelse i samband med att bokning sker.

5. UTHYRNING OCH LEVERANS

5.1 En preliminär bokning av annonserad maskintjänst uppstår när Hyrestagare visar intresse för maskintjänsten, genom att skicka en bokningsförfrågan till Uthyraren via Tjänsten. Bokningsförfrågan skickas via e-post till Uthyraren, där hyresperiod, kontaktuppgifter samt övriga villkor för uthyrningen framgår. Den bindande bokningen bestäms sedan i enlighet med Uthyrares och Hyrestagares inbördes överenskommelse i samband med att kontakt upprättas.

5.2 Utförande av maskintjänst skall ske i enlighet med Uthyrares och Hyrestagares inbördes överenskommelse i samband med att bokning sker.

6. BETALNING

6.1 Villkor för betalning bestäms i enlighet med Uthyrares och Hyrestagares inbördes överenskommelse i samband med att bokning sker. Skördetid medverkar ej under betalningsprocessen och är därmed inte ansvarig för att betalning genomförs enligt inbördes bestämda villkor.

7. ANVÄNDARES ANSVAR

7.1 Användare åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren.

7.2 Användare ansvarar för att användaruppgifter hålls hemliga och att tillgång till Användares identifieringsmetod inte lämnas ut till annan. Användare får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Tjänsten i dennes namn. Om Användare har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till dennes användaruppgifter och/eller identifieringsmetod skall sådan Användare omedelbart kontakta Skördetid så att Skördetid kan spärra aktuell Användares konto i väntan på utredning.

7.3 Användare ansvarar för samtliga uppgifter som publiceras via Tjänsten. Detta innebär att Användare skall tillse att de uppgifter som lämnas vid registrering eller annars via Tjänsten är korrekta och att utlämnandet av dessa uppgifter inte på något sätt strider mot tillämplig lag eller Villkoren.

7.4 Användare åtar sig att inte använda uppgifter erhållna via Tjänsten för annat ändamål än kontakt med andra Användare. Det är således inte tillåtet att lämna ut övriga Användares kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dessa till tredje man.

7.5 Användare garanterar att Användare innehar alla nödvändiga rättigheter till sådant innehåll som en Användare skapar och/eller lägger upp i Applikationen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”), antingen genom att själv ha skapat det Användargenererade innehållet, eller genom att skaparen av sådant Användargenererat innehåll gett sitt tillstånd till Användaren att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enlighet med Villkoren.

7.6 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll ger Användare Skördetid en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Skördetid får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Skördetids rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

7.7 Skördetids användande av det Användargenererade innehållet ger inte upphov till något krav på ersättning från Användare.

7.8 Skördetid äger rätt att ta bort uppgifter som Användare lämnar i Applikationen, i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

7.9 Skördetid äger vidare rätt att utan föregående varning stänga av Användare från nyttjande av Tjänsten tills vidare om misstanke finns om otillbörlig användning av Användares användaruppgifter eller om uppgifter som Användare lämnat förefaller strida mot tillämplig lag eller om Användare annars bryter mot Villkoren.

7.10 Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Skördetid eller någon annan till följd av Användares brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende.

8. SKÖRDETIDS ANSVAR

8.1 Skördetid strävar efter att tillse att Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Skördetid bär dock inget ansvar om hela eller delar av Tjänsten är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, oavsett orsak.

8.2 Åtkomsten till Tjänsten kan tillfälligt och utan förvarning komma att avbrytas vid händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra skäl som är utom Skördetids kontroll.

8.3 Skördetid strävar efter att tillse att all information i Applikationen är i allt väsentligt korrekt. Skördetid garanterar emellertid inte riktigheten eller fullständigheten i innehållet i Applikationen. Skördetid kan när som helst och utan förvarning komma att genomföra förändringar av i Applikationen.

8.4 Innehållet i Applikationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och Skördetid utfäster inga garantier avseende innehållet.

8.5 Skördetid kommer att samarbeta fullt ut med alla myndigheter och följa alla domstolsbeslut som förordnar om utelämnande av personuppgifter om eller platsinformation för någon som publicerat innehåll i strid Villkoren.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Skördetid friskriver sig härmed från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

10. UPPSÄGNING

10.1 Skördetid äger rätt att, efter eget godtycke och utan föregående varning, begränsa en Användares åtkomst till Tjänsten och/eller förvägra all korrespondens med en Användare för det fall att: a) det sker en regulatorisk förändring som begränsar Skördetids förmåga att erbjuda åtkomst till Tjänsten; b) någon händelse utanför Skördetids kontroll förhindrar Skördetid att erbjuda åtkomst till Tjänsten innefattande, men inte begränsat till, tekniska problem, kapacitetsproblem och kommunikationsproblem; eller c) Skördetid anser att en Användare missbrukar Tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med Villkoren.

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Skördetid är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Skördetid, eller annan på uppdrag av Skördetid, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till Skördetid finner du längst ner i denna information.

11.2 Genom att acceptera Villkoren samtycker Användare till att Skördetid behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress etc., (ii) geografisk position såsom koordinater, (iii) detaljerad orderhistorik inklusive tidpunkter, (iv) användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkt 13.3 nedan.

11.3 Skördetid kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan under punkt 13.2 ovan för att administrera Användares konto hos Skördetid, för att marknadsföra Skördetid och Skördetids eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. (i) Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos Skördetid samt en uthyres annons. (ii) Geografisk position används för att kunna visa maskintjänster närmast dig eller närmast önskad adress. (iii) Orderhistorik används till att presentera historiken för användaren.

11.4 Användare har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Skördetid utför avseende Användare. Användare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

11.5 Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta: E-mail: kontakt@skordetid.se

12. ÖVRIGT

12.1 Applikationen riktas enbart gentemot Användare som bereder sig åtkomst till Applikationen från Sverige såvida inte annat anges i Villkoren.

12.2 Användare som bereder sig åtkomst till Applikationen från en plats utanför Sverige är ansvarig att följa lokala lagar om, och i den utsträckning, sådana lagar är tillämpliga.

12.3 Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

12.4 Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Skördetid och Användare avseende användandet av Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.

12.5 Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.